Care Center - broszura edukacyjna

Kanał publiczny

8397 widoki
0 Polubienia
0 0
Materiały informacyjne o usługach dedykowanych opiece nad Seniorami

Udostępnij przez Social Media

Link do udostępniania

Use permanent link to share in social media

Wyślij do znajomego

Proszę login do wysłania tego presentation przez email!

Umieść na swojej stronie

Wybierz stronę, od której chcesz zacząć

1.

19. INFO O PRODUKTACH

15. PIERWSZA POMOC CZAS REAKCJI MA ZNACZENIE

3. ZAWAŁY SERCA przyczyną ponad połowy zgonów w Polsce

6. UDARY MÓZGU Ciągle rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie

9. UDARY MÓZGU Ciągle rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie

16. Alzheimer choroba całych rodzin

10. STARZENIE SIĘ postępujące zjawisko w naszym kraju

13. PIERWSZA POMOC CZAS REAKCJI MA ZNACZENIE

5. ZAWAŁY SERCA przyczyną ponad połowy zgonów w Polsce Wykres 1 Zgony osób w wieku 60 lat i więcej według wybranych przyczyn (w %) w latach 1990, 2000, 2010 i 2013.

2. STATYSTYKI Z UDZIAŁEM SENIORÓW Przedstawiamy kilka danych z GUS dotyczące osób starszych. Warto mieć na uwadze, że wszystkie następstwa będące przedmiotem niniejszych danych można zminimalizować przy zastosowaniu platformy Care Center. W większości przypadków liczy się czas reakcji, który może zapobiec a nawet w całości zlikwidować skutki zdarzeń w postaci zawałów, udarów a nawet lokalizacji osób zaginionych.

18. Alzheimer choroba całych rodzin Ze statystyk wynika, że w Polsce ok. 20% zaginionych to osoby starsze . Powodem zaginięć seniorów są często zaburzenia pamięci – osoba taka nie potrafi znaleźć drogi powrotnej do domu. Bywa, że senior doznaje urazu, np. ma wypadek, który sprawia, że nagle pojawiają się u niego problemy ze wskazaniem, jak się nazywa lub gdzie mieszka.

11. Liczebność tej zbiorowości zwiększy się w skali kraju o 5,4 mln w 2050 r., ale znaczący wzrost liczby osób starszych wystąpi już w pierwszych latach prognozy , ponieważ populację ludzi starszych będą zasilały bardzo liczne roczniki wyżu urodzeń z lat 50 i 60-tych ub. wieku. Przebieg zmian liczebności subpopulacji w wieku 60 lat i więcej pokrywa się z występowaniem wyżów i niżów urodzeń notowanych w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Po 2020 roku dynamika procesu ulegnie spowolnieniu aż do roku 2030, po czym nastąpi ponownie znaczne zwiększenie liczebności tej grupy ludności jako konsekwencja wchodzenia w wiek starości demograficznej licznych roczników z lat 1975-1985. W ostatnim roku prognozowanego okresu liczba osób w wieku 60 lat i więcej będzie stanowiła 165,2% zasobów z 2013 r. (Wykres 7); w miastach 148,3% i 196,5% – na terenach wiejskich. STARZENIE SIĘ postępujące zjawisko w naszym kraju

12. Osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych i wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają wsparcia jednostek świadczących usługi pomocy społecznej – domów i zakładów pomocy społecznej, które zapewniają swoim mieszkańcom także opiekę medyczną. Na koniec 2014 r. w stacjonarnych zakładach pomocy społecznej grupa pensjonariuszy w wieku 65 lat i więcej liczyła 46,3 tys., z czego 2/3 przebywało w placówkach prowadzonych przez organ publiczny. W porównaniu do 2011 r. 12 liczba osób starszych objętych opieką instytucjonalną jednostek świadczących usługi pomocy społecznej wzrosła o 8,7%, a jej udział w ogólnej liczbie mieszkańców tych zakładów wzrósł z 41,8% do 43,8%. STARZENIE SIĘ postępujące zjawisko w naszym kraju

14. W 2014 r. w skali kraju zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej ponad 3 mln osób, z czego osoby w wieku 65 lat i więcej stanowiły 40,8% pacjentów. W porównaniu do 2010 r. w skali kraju liczba osób w wieku 65 lat i więcej, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczenia, wzrosła o 15,8%. W 2014 r. na każde 1000 osób w wieku 65 lat i więcej przypadało ponad 220 osób, którym udzielono pomocy w trakcie wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. W stosunku do 2010 r. liczba osób starszych korzystających z pomocy zespołów ratownictwa medycznego na 1 tys. ludności w wieku 65 lat i więcej w skali kraju zwiększyła się o ponad 8 osób. PIERWSZA POMOC CZAS REAKCJI MA ZNACZENIE

4. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza u osób w wieku 60 lat i więcej nastąpił spadek udziału zgonów kardiologicznych – niemniej nadal stanowią one ponad połowę wszystkich zgonów osób starszych (Wykres 1). W 2013 r. były przyczyną 54% zgonów osób w wieku 60 lat i więcej, w tym prawie jedną czwartą stanowiły: choroba niedokrwienna serca (11%) oraz miażdżyca (12%). Częstość zgonów w wyniku chorób układu krążenia była blisko dwukrotnie wyższa w grupie osób starszych niż w grupie osób w wieku do 60 lat. Ze starzeniem się najbardziej związane są choroby układu krążenia. W 2013 roku spośród ogólnej liczby zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia ponad 80% dotyczyło osób w wieku co najmniej 60 lat. ZAWAŁY SERCA przyczyną ponad połowy zgonów w Polsce

8. Udar wymaga natychmiastowej reakcji. Każda minuta to krótsza niepełnosprawność. Każda minuta szybszej reakcji, tj. wcześniejszego rozpoczęcia leczenia po wystąpieniu udaru mózgu może przydać całych dni zdrowia pacjentowi w późniejszym okresie. Naukowcy odkryli, że pacjenci po udarze zyskiwali około dwóch dni zdrowego życia za każdą minutę „zaoszczędzoną" między początkiem udaru a rozpoczęciem leczenia. Każde 15 minut czekania oznacza utratę miesiąca zdrowego życia, mówią uczeni. Czas rozpoczęcia leczenia ma kluczowe znaczenie dla skuteczności postępowania terapeutycznego. 60 minut od wystąpienia udaru mózgu jest często określane jako „złota godzina" dla leczenia, ponieważ pacjenci leczeni w tym czasie mają znacznie większe szanse całkowitego wyzdrowienia. W badaniach wzięło udział 2 258 pacjentów mających za sobą udar. Obliczono, że osoby te zyskiwały średnio 1,8 dni wolnych od niepełnosprawności dla każdej minuty wcześniejszego leczenia. UDARY MÓZGU Ciągle rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie

17. Alzheimer choroba całych rodzin Choroba Alzheimera na świecie: ● Szacuje się, że na świecie cierpią na chorobę Alzheimera blisko 44 miliony ludzi ● Co roku przybywa około 7,7 miliona chorych ● Co 4 sekundy jest diagnozowany nowy przypadek choroby Alzheimera ● Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2030 roku będzie 65 milionów chorych, a w 2050 już 115 milionów. ​Alzheimer w Polsce Lawinowy wzrost liczby chorych jest związany z tendencjami demograficznymi. Społeczeństwa coraz bardziej się starzeją. Dotyczy to także naszego kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że populacja osób w wieku powyżej 65 lat stanowi obecnie ok. 14,7%, w roku 2035 wzrośnie do 24,5%, a w 2050 roku osiągnie ponad 30%. Na chorobę Alzheimera cierpi dziś ok. 350 tys. osób w naszym kraju – w 2050 roku chorować będzie już ponad milion Polaków. Podobnie jak w innych krajach, będzie to poważne wyzwanie dla naszego systemu opieki zdrowotnej.

7. Udary mózgu stanowią drugą w kolejności (po chorobach serca) przyczynę zgonów osób dorosłych na świecie. Co roku około 90 tys. mieszkańców Polski doznaje udaru. Prawie każdy z nas słyszał kiedyś o udarze czy też o „wylewie” krwi do mózgu. Często takie zdarzenie dotyczyło członka naszej rodziny lub kogoś z naszego otoczenia. Niestety, nie przekłada się to na wzrost wiedzy na temat udarów i ich profilaktyki. Wyniki badań prowadzonych wśród polskiego społeczeństwa wskazują, że poziom poinformowania na ten temat nadal jest niewystarczający. Szanse na przeżycie chorego oraz przyszły stopień niepełnosprawności zależą w dużej mierze od szybkiego rozpoznania pierwszych objawów udaru i podjęcia właściwych działań. W najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu liczby udarów w Polsce. Jest to związane zarówno ze starzeniem się ludności, jak i ze wzrostem częstości występowania czynników ryzyka , takich jak np. migotanie przedsionków. Dlatego tak ważne jest, by podjąć wszelkiego rodzaju działania mające na celu redukcję liczby udarów (skuteczna profilaktyka), jak również minimalizowanie ich następstw. UDARY MÓZGU Ciągle rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie

Widoki

 • 8397 Suma odsłon
 • 6374 Odsłon na stronie
 • 2023 Embedded Views

Akcje

 • 0 Social Shares
 • 0 Polubienia
 • 0 Nielubiane
 • 0 Komentarze

Liczba Udostępnień

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Osadza 4

 • 154 inelsys.pl
 • 2 www.inelsys.pl
 • 26 www.videosystems.pl
 • 29 www.witches.pl